به کارگیری از ژاکت فلزی روشی مطلوب برای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی بوده ضمن افزایش مقاومت و صورت پذیری اعضا، همین نوع سازه ها وزن قابل ملاحظه ای را نیز به ساختمان اضافه نمی نماید. به جهت کمتر زخم پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های اهمیت رخ پذیری پایین، ارتقاء مقاومت آن ها به خواسته پایداری در برابر بارهای لرزه ای بیشتر، در علیه بهسازی با استعمال از طریق های بهبود صورت پذیری هزینه ی کمتری به یار خواهد داشت. ساختمان سازی یک عدد از نصیب های بزرگ صنعت می باشد که همواره گزینه اعتنا بوده و سرمایه گذاران متعددی را به خویش جلب می کند تا حیاتی عرضه ساختمان های ایمن و مطلوب به متقاضیان، از طرفی در برطرف کردن نیازهای جامعه مفید بوده و از طرفی به بهبود وضعیت اقتصاد و صنعت کمک شود. در بعضی موردها که اتصال تیرها و ستونهای ساختمان بتنی ضوابط رخ پذیری از پاراگراف فاصله دربین خاموت ها را رعایت نمی نمایند پیرامون تیروستون قرار گرفته و اصلی جوشکاری به یکدیگر متصل می گردند. یک عدد از بزرگترین مزیت های این نحوه ژاکت فولادی عدم نیاز به قالب بندی به نظیر طرز مقاوم سازی اهمیت ژاکت بتنی است. برای آشنایی عمده اساسی این طرز به برگه مقاوم سازی دارای ژاکت فولادی مراجعه کنید. همچنین این ورق ها می بایست حساس بولت به تیرها و ستونها وصل گردند تا بتوانند در تحمل لنگرهای خمشی و نیروهای برشی تولید شده در اتصال مشارکت نمایند. دال بتنی: دالها در ساختمان وظیفه تحمل بارهای قائم را به عهده دارا هستند اما ازآنجاییکه در عملکردهای افقی هم امکان دارا‌هستند بنابراین باید اهمیت اعضای مقاومسازی جانبی بنا اتصال داشته و از دشواری و مقاومت کافی برخوردار باشند. بتن مصالح ساختمانی اهمیت مقاومت فشاری نسبتا عالی و مقاومت کششی ذیل هست و در صورتی که عضو بتنی فارغ از میلگرد در حیث گرفته شود کلیدی اعمال توشه در کاربر شکاف خوردگی ساخت شده و این شکاف خوردگی تا تخریب آخرین کاربر پیش می رود (گسیختگی بتن صرفا به صورت ترد و ناگهانی می باشد). ۳- عدم تغییر و تحول در مقدار خوردگی و زنگزدگی مقاوم سازی ستون کلیدی ژاکت فولادی اجزا مقاومسازی شده. مقاومسازی ساختمان برای هر یک از دلایل فرسایش خاک، ضعف اصلاحات طراحیشده، کیفیت نامطلوب مواد یا ساختوساز و همچنین فساد ناشی از پیری ساختمان و یا این که بیتوجهی در ساخت، موردنیاز است. در مواردی که هدف مقاوم سازی تنها افزایش مقاومت برشی تیر و یا این که جبران کمبود خاموت در ستون ها به جهت دوری از کمانش آرماوتورهای طولی باشد به جای ورق فلزی می توان از نوارهای فلزی پیرامونی استعمال نمود. در شکل زیر، که مقاوم سازی ساختمانی بتنی می باشد،که به جهت محصور نمودن بتن به خواسته افزایش مقاومت فشاری ستون از نوارهای فلزی استفاده شده است.

ایندکسر