بیشتر نمودن سیلیکون به آلومینیوم، از طرفی باعث ترد و شکننده شدن پیستون شده و در این صورت، خطر شکسته شدن و خرابی پیستون اتومبیل هنگام پرس نمودن گژنپین وجود دارد. بنابر توضیحاتی که در گزینه کارایی پیستون در اتومبیل دادیم، این قطعه به طور معمول کلیدی اقتدار انتقال حرارتی بالا ساخته می شود و هم چنین حیاتی توان انتقال دمایی دوچندان بالا هم است. همین فساد سبب مختل شدن عملکرد احتراقی خودرو شده و در عاقبت نیروی ضروری به چرخها انتقال دیتا پیستون نیسان نمی شود. پیستون های آلومینیومی انتقال حرارتی بالایی دارند. پیستون های آلومینیومی در سرانجام افزایش دما بیشتر از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و همین امر ممکن می باشد سبب از بین رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بیشتر گرم می شود و همین دستور سبب ساز می شود که گشوده نیز اکثر انبساط یابد.اما چنانچه کف پیستون خیلی داغ شود ممکن است باعث خود سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به نیز می خورد و ممکن است موتور زخم ببیند. میزان ترک عمودی پیستون،نشان دهنده میزان ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از اندازه پیستون باعث لرزش و تکان دوچندان پیستون در سیلندر می شود و هم آن را از وضعیت اساسی خود بیرون می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از کناره های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور زیاد تر می شود. به عبارتی دیگر، پیستون یک دیسک در حالا حرکت میباشد که باطن سیلندر بوده که از یک عایق گازی تشکیل شده است. زدن پیستون صدایی می باشد که از جا به جا شدن پیستون از یک طرف سیلندر یه طرف دیگر آن، در آغاز حرکت انبساط،ناشی می شود. به طوری که در دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به ترازو 0.006 اینچ یا این که 0.15 میلی متر از قطر دیگر ریز تر می باشد و قطر پیستون در روی محور 45 رتبه ای نسبت به محور 0.003 اینچ یا 0.075 میلی متر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است . برای افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از پیستون یاماها ۱۲۵ ، شما ممکن است می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر