بر شالوده سازمان (FDA) آمریکا بی کربنات پتاسیم عموماً یک ماده امن و بیخطر است. انگور را پس از برداشت از مزرعه عالی تمیز نموده و در محلول ۱ لیتر روغن استرالیایی اصلی ۲.۵ کیلوگرم کربنات پتاسیم در ۱۰۰ لیتر آب ( حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه اصلی دقت به دسته انگور ) فرو می برند و آنگاه آن را بر روی رشتههای سیم مفتولی آویزان نموده تا خشک گردند . تأثیر بی کربنات پتاسیم در فرونشانی آتش نسبت به سدیم بی کربنات دوبرابر بخش اعظم میباشد. به این مراد حساس ایده گرفتن از فرایند سلوی و هو به همین سرانجام رسیدیم که مطلوب ترین طرز به جهت استحصال کربنات سدیم و پتاسیم از محلول مراحل تبخیر و تبلور است. همین ماده بهترین ماده در شیمی خشک برای خاموش کردن آتش است. همین ماده صرفا عامل خاموشکننده در نحوه شیمی خشک هست که به وسیله سازمان آتشنشانی بینالمللی به جهت خاموش کردن آتشسوزیهای حاصل از سقوط هواپیماها در فرودگاهها گزینه مضرات کربنات پتاسیم تأیید واقع شدهاست. به جهت تن تقریبا بی ضرروزیان است. محلول در اتانول و استون است. در طی انجام آزمایش ها به این سرانجام رسیدیم که آنگاه از انجام سه تراز روند تبخیر و تبلور می توان کربنات سدیم و پتاسیم را به رخ دو فرآورده جدا ایجاد کرد. بی کربنات پتاسیم به ندرت بهطور طبیعی یافت میگردد و سنگ معدن آن را کالیسینیت مینامند. همین بدان استدلال میباشد که بی کربنات پتاسیم همان توانایی خمیرمایه را داراست که جوش شیرین وجود دارد. شکل بالا یک سیستم کربنات داغ بی آلایش به جهت شیرین کردن گاز را نشان می دهد. برخی از سود جویان به تازگی از کربنات پتاسیم صنعتی به جهت تنظیم کشمش استعمال می کنند. بی کربنات پتاسیم به عنوان استدلال فرونشانی آتش در شیمی خشک مصرف میشود. هیچ شواهدی از سرطان در انسان نبوده و هیچ تأثیرات مضر مصرف زیاد. تفاوت اصلی بین کربنات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم در همین است که مولکول کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی خود هیچ اتم هیدروژن ندارد در حالی که مولکول بی کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی یک اتم هیدروژن پتاسیم کربنات را از چه جایی بخریم دارد.

ایندکسر