ولی به طور طبیعی کلیدی نمک های حاوی منیزیم، سدیم و کلرید مخلوط می شود. همین ماده سمی نمی باشد و تماس آن دارای پوست یا این که چشم تهدیدی به جهت تن درستی نمیباشد اما ورود غبار آن در چشم ممکن است سبب تحریک دیده شود برای برطرف شدن همین عارضه شستشوی دیده اساسی آب سفارش شده است. خوب تر هست از همین کود در زمانی که زمین خالی می باشد و یا این که به آیش رفته هست به کار گیری نکنید زیرا باران سبب شستشوی آن از خاک می شود. در جاهایی که خاکها شادی یا این که سدیم هستند و در مواردی که آب آب پاشی ممکن هست دارای تراز کلرید زیادی باشد ، SOP یا این که سولوپتاس فرم ترجیحی پتاسیم برای استفاده است. رنگ میوه و افزایش قند و اسکوربیک اسید در میوه ها به ویژه در مرکبات از اثرات این عنصر میباشد که سبب ساز خوش خوراکی میوه ها می شود. در عوض کلرید پتاسیم که به طور گسترده ای به عنوان یک ماده معدنی در دسترس هست مهم اسید سولفوریک واکنش دیتا و سولفات پتاسیم و کلرید هیدروژن ایجاد می کند که یک فرآورده جانبی اسید کلریدریک می دهد. متخصصین سفارش می­کنند که این ماده در دوزهای مختلف آیتم استعمال قرار گیرد. میزان کاهش کاروتنوئید حساس افزایش شوری بهترتیب برابر 25 و 47 درصد در مقادیر پتاسیم سولفات صفر و 5/1 % بود که نشاندهندة اثر منفی و معنیدار سدیم در همین ترکیب است (جدول 4). کاروتنوئیدها از رنگیزههای فتوسنتزی هستند که میزان آنان بر اثر تنش شوری بهدلیل تشکیل گونههای فعال اکسیژن در برگ (Parida and Das, 2005) و بازدارندگی نوری (Akcin and Yalcin, قیمت سولفات پتاسیم سنگی 2016) بهطور معنیداری کمتر مییابد. به این عامل خوبتر میباشد هنگام فعالیت اصلی همین ادغام از دستکش منحصر به فرد کار، عینک حافظ چشم و ماسک فیلتردار استفاده شود. پتاسیم اساسی افزایش ضخامت دیواره های سلولی بیرونی، سبب ساز افزایش مقاومت گیاه در برابر بعضا بیماری ها و سبب ساز تحریک رشد ساقه های قوی گیاه می شود. از مختصات این کود سازش آن اصلی گونه های کودهای نیتروژن دار است، پس می توان هم زمان پتاسیم فسفات را اساسی اشکال کودهای نیتروژنی به جهت گیاه مصرف کرد. پتاسیم در فتوسنتز، تهیه اسمزی، رویش سلولی گیاه نقش مهمی داراست . در کشت های هیدروپونیک به کار گیری از سولفات پتاسیم مطلوب ترین گزینش از میان کودهای پتاسیمی است. براساس صورت 1- B، پتاسیم سولفات بهطور معنیداری محتوای نسبی آب برگ را افزایش داد؛ بهطوریکه در همة غلظتهای شوری، بیشترین محتوای نسبی آب، مربوط به مقدار پتاسیم سولفات 5/1 % بود. این ماده در ترازو ­های مختلفی ساخت می شود، پتاسیم سولفات گرانوله و پودری معمول ترین شکل­ های تولید این ماده هستند. سولفات پتاسیم همچنین به تیتر کاهنده پیکان در اتهامات پیشران توپخانه به کار گیری می شود. کاربردهای پتاسیم سولفات چیست؟ کود های حاوی نیتروژن و پتاسیم برای پرورش نخستین ضروری میباشند و همچنین برای رشد اندام های هوایی و سوخ پیاز ضرورت دارند.

ایندکسر