موتور برقی آیتم نظر دقیقا پشت پمپ هیدرولیک تعبیه میشود.گاهی هم یک سنسور شتاب و یک کامپیوتر ریز کنار همین مدل جعبه دستور قرار می گیرد که به باز‌نگری شتاب ماشین میپردازند. بعضی از تجهیزات مانند موتور و پمپ هنگام کارکردن از خود حرارت تولید می کنند زیرا سرعت تبدیل انرژی در همین تجهیزات بالاست و چنانچه این گرما منتقل قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک نشود. بنابراین یک سیستم انتقال هیدرولیکی به سادگی نیروی مکانیکی را به نیروی سیال تبدیل می نماید و بعد از آن نیروی سیال را به مدت زمان مکانیکی مبدل میسازد. مجموعه خدماتی مهندسی سپاهان هیدرولیک در اسفند ماه1365 پایین تیتر مغازه سپاهان هیدرولیک عمل خود را در اصفهان شروع نمود. بعضی از موتورهای هیدرولیکی را میتوان حساس چرخاندن محور خروجی بوسیله یک سیستم خارجی به پمپ تبدیل نمود. الکتروموتور به عنوان منشا تامین انرژی یونیت هیدرولیک به جهت تبدیل و انتقال نیرو و ایجاد فشار در سیستم هیدرولیک است. مدل دیگری از عملکنندههای هیدرولیکی که انرژی هیدرولیکی را به انرژی مکانیکی و به شکل حرکت دورانی تبدیل میکنند؛ موتورهای هیدرولیکی میباشد. یک عدد از عارضه ها رایج که در سیستم هیدرولیک ماشین های متفاوت میتواند خرابیهایی را به بار آورد را میتوان به کارگیری از قطعات نامرغوب مانند تسمه یا قطعات داخلی سیستم هیدرولیک دانست. از آنجایی که همین فیلترها مستقل از سیستم میباشند، محل قرارگیری آنها در مدار هیدرولیکی می تواند بگونهای باشد که سرویسدهی به راحتی انجام پذیرد. به همین دلیل، در همین سیستمها میتوان سیال را به وسیلهی لولهها و شلنگهای مخصوص انتقال بخشید و جریان آن را به امداد شیرهای هیدرولیک در اختیار گرفتن کرد. در واقع شیر در اختیار گرفتن جهت، وظیفه خویش را انجام می‌دهد و سیال را به سمت مصرف کننده هدایت میکند. شیر کنترل جهت در واقع تعیینکننده مدل طرح سیستم هیدرولیکی (باز و یا این که بسته) میباشد. ولی به علت یکسان نبودن ΔP شیر برقی قبلی و جدید، عملگر هیدرولیک (سیلندر، هیدروموتور و…) توان انجام کار مثل قبلی را نداشته و راندمان آن کاهش مییابد. شیرهای هیدرولیکی حساس در دست گرفتن جهت، میزان و فشار جریان مسیر، سرعت و نیروی سیلندر و یا این که هیدروموتور را انتخاب می نمایند. شتاب کلیه واکنش های شیمیایی، از جمله اکسیداسیون، کلیدی افزایش دمای 10 درجه سانتیگراد (18 سکو فارنهایت) تقریباً دو برابر می شود.

ایندکسر