بهترین مکان به جهت تمرینات کششی روی فرش است. انجام همین تمرینات کششی، حمل صحیح کودک و قرار دادن درست کودک برای بازی میتواند به تصحیح تورتیکولی کمک کند. همین شرایط به نیروی جاذبه اذن می دهد تا گزیده از کار کشش گردن و رساندن دستها به وسط بدن را انجام دهد. شما میتوانید آن‌ها را به جهت تورتیکولی چپ انجام بدهید و به سادگی دارای جایگزینی سمت چپ با راست جهت تمرین را تغییر و تحول دیتا و حالت بهبودی را برای سمت دیگر به وجود بیاورید. نوپا را روبهروی خود و در موقعیت خوابیده به پهلو نگه دارید و گوش راست نوباوه را بر روی ساعد راست خود قرار دهید. طفل خود را طوری قرار بدهید که بتواند در حالی که به پهلو خوابیده بازی کند. وقتی نوپا روی شکم و روی زمین است، همگی اسباب و اثاث بازیها را قرار بدهید تا بدون چاره شود صورتش را به سمت راست بچرخاند. همچنین میتوانید به او کمک کنید در حالی که روی شکمش بازی مینماید صورتش را به سمت چپ بچرخاند. همین مسئله به او یاری مینماید تا کنترل حرکات سر خویش را یاد بگیرد. اکنون تا جایی که میتوانید چانه خویش را مستقیم به عقب بکشید. سر خود را به سرعت به جلو و عقب خم کنید. سر خویش را به سمت چپ خم کنید. در صورتی که تشک را بر روی تخت فنری گذاشتید, باید آن را جایگزین کنید. تشکی برای خوابیدن مطلوب هست که ناچیز ارتفاع نباشد و یه خرده از سطح تخت خواب بالاتر بیاید. وجود استرس و کار های روزانه دوچندان مستضعف داشتن خواب کافی و مفید می باشد که حساس تشک مناسب گوشه ای از این مشکل را می توان برطرف نمود. یکی از از معضلاتی که در بعضی از تشکها وجود داراست ساخت گرماست که متانت خواب را بر هم خواهد زد، در تشکهای بادی به برهان تهویه مناسب هوا چنین ویژگی منفی حساس نخواهد شد و اشخاص خوابی آهسته را بر روی این تشکها تجربه خواهند کرد. در اینجا عمده به بررسی وب وبسایت تشک بادی باطن ماشین تیبا.

ایندکسر