۱- یک چراغ اهمیت نور سفید در جلو که تا مسافت ۱۵۰ متری جلوی آن را به قدر کافی پر‌نور سازد. دور زدن در مسافت یکصد و پنجاه متری پیچها و سربالاییهایی که عرصه دید به اندازه نمیباشد و همچنین از روی خط پر ممنوع است. ۲- نور پایین (استپ پایین) بایستی به نحوی مقدار گردد که به وسیلهی آن اشخاص یا شی ها از مسافت ۳۵ متری مشخص و معلوم شوند. در کل موارد ذکر شده می بایست نورتابها کاملا قابل رؤیت بوده و شیشههای آنان حیاتی میزان و خصوصیاتی باشد که موقع شب در در مقابل نور چراغهای وسایل نقلیه دیگر از مسافت ۱۵۰ متری کاملا مشهود گردد. عبارت از چراغهایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان میدهد. ارتفاع چراغهای عقب هم نباید از یک متر بیشتر و از ۵۰ سانتیمتر آزمون آئین طومار رانندگی سال ۱۴۰۰ کاهش باشد. ۳- دو چراغ رانندگی مازاد حیاتی نور سفید در جلو (چراغ کمکی) که طول آن نباید از یک متر و نیم بخش اعظم و از چهل سانتیمتر کمتر باشد. ۲ تراز تئوری که شامل ۲ امتحان آیین طومار مقدماتی و ازمون ایین طومار حساس ایرانیان می شود، بصورت چهارگزینه ای و در ۳۰ سوال تستی برگزار می شود. در صورتی که سری به سوال ها آزمون آیین نامه رانندگی که ارائه شده است بزنید، پس از آزمونهای چهارم و پنجم سوال ها تکراری به وفور خواهید دید. به این ترتیب ارزانترین بیمه شخص ثالث را باید از کمپانی بیمهای بخرید که تخفیف 2 و نیم % را اعمال کرده باشد. ب ـ پانزده درصد از کل وجوه به پلیس هدایت و رانندگی نیرویانتظامی اختصاص مییابد تا برای کمتر تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس بهکارگیری فنآوریهای نو در مدیریت محاسبه و در دست گرفتن بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و عملکرد پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای مرزو بوم و همینطور هزینههای اجرائی همین قانون مصرف کند. ۱- دو عدد نورافکن در طرفین اساسی اجازهی منحصربه‌فرد شهربانی منوط بر این که در شهرها و جادههای عمومی گزینه استفاده قرار نگیرد. کد تخلف 2018 که مربوط به عدم رعایت محدودیتهای رانندگی مندرج در گواهینامه هست یکی دیگر از کدهای تخلف هدایت و رانندگی بوده و در میان 35.7 تا 63 هزار تومان جریمه دارد. پهپادهایی که به جهت رصد و محاسبه ترافیکی در محورهای مواصلاتی و راههای کشور به کمک پلیس هدایت و رانندگی آمده بودند و در مواردی هم به کار گیری از آن مجدد در رسانهها منتشر شد. یدکها و شبهیدکهایی که گنجایش آن‌ها از ۱۴۰۰ کیلوگرم زیادتر هست باید دارای ترمزی باشند که راننده بتواند به وسیلهی آن، یدک را متوقف سازد. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از آزمون آئین نامه 99 آنلاین ، شما شاید می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر