این عمل برای این است که مطمئن شویم زوایای روزنه زیر فن کویل ۹۰ درجه میباشد . مزیت همین جور حرفه کویل آن است که در دید نبوده و فضای محفظه خرید دریچه رشته کویل را اشغال نمیکند. جهت تعیین و خرید کردن آسان حرفه کویل ، در آغاز باید ظرفیت آیتم نیاز را گزینش کنید. 12. قیمت: بها قطعاً در تعیین و خرید هر کالائی می تواند انتخاب کننده باشد، اما زمان خرید کردن کالائی نظیر رشته کویل که علاوه بر تامین وضعیت آسایش دمائی ساکنین، مسئله ارتفاع عمر، صدا، راندمان، ظرفیت و زیبائی آن هم از حساس متعددی برخوردار است، شاید بتوان گفت موضوع بها رشته کویل اصلی اعتنا به حیاتی و کاربرد آن چندان دارای نیست. در روشی تکمیلی دارای استفاده از کارگزاری شیر برقی دوراهه تدریجی و یا کارگزاشتن شیر موتوری سه راهه و همینطور اساسی اجرای مسیر By Pass می اقتدار مهم به کار گیری از دستور دریافتی از ترموستات کارگزاشتن شده در هر مورد از فضاها نسبت به تهیه و تنظیم دبی جریان آب سرد یا آب گرم محل ورود به لوله تغذیه آب کویل فن کویل ها، مقدار تامین هوای گرم و هوای سرد بوسیله فن کویل ها را هم به طور دقیق در دست گرفتن نمود. 1. به جهت تحلیل دبی آب سرد آیتم نیاز سرمایش حرفه کویل ها باید مقدار بارکل سرمایی بر مبنای (BTU/h) هر یک از فضاهای ساختمان را بر عدد 5000 تقسیم نمود. همین شیر یا به آب سرد اذن ورود به کویل را میدهد، و یا این که به آب گرم. در همین وضعیت میتوان مدار لولههای زون داخلی را از مدار زون پیرامونی قطع کرد و به جهت تامین سرمایش زون داخلی ازچرخه دارای صرفه هیدرونیک استعمال کرد. در واقع به نوعی می قدرت گفت درب دریچه فن کویل یک ساختار ترکیبی از یک ورق آلومینیومی بعنوان درب و یک روزنه هوای خطیِ ۳۰ رتبه می باشد که این دریچه هوا هم وظیفه تامین هوای تازه ی دستگاه را بر عهده دارد. در شرایطی که هوای تازه از نحوه دریچه پشت رشته کویلها به آن وارد شود واحدهای فن کویل مثل واحدهای هواساز کوچک عمل میکنند از این رو روند فعالیت بر روی نمودار سایکرومتریک مانند هواسازCAV شالوده است.

ایندکسر