فشار محبوس در ذیل دیافراگم دارای به یاری مسیر “D” و روزنه “J” در مسیر خروجی شیر تخلیه شده و هم‌زمان فنر برگشتی “G” شیر حساس را تدریجا بسته و جریان را جدا می کند. در رویا رویی اساسی نیروی وارده از طرف دیافراگم، از فنر برگشتی به کارگیری می شود. نیروی مخالف (فلش قرمز) از سوی فنر گرفته و رغبت به باز کردن مسیر جریان دارد. این فنر موجب می شود شیر در اثر کمتر فشار هوای دریافتی از پوزیشنر یا جدا آن به عارضه ها مختلف بسته شود. در خطوط افقی، نصیب Y رخ صافی ها می بایست جهت پرهیز از انباشتگی کندانس در روزگار خاموشی و نیز حصول اطمینان از قرارگیری کلیه سطح توری آن با مسیر عبور ذرات فلزی موجود در خط در راستای افقی کارگزاری شوند. از آن جای که اکثر مشکلات فشار شکن ها بر اثر ورود اجسام خارجی ( در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) به وجود می آید حتما باید از صافی ( سپریتور در سیستم بخار ) قبل از شیر های فشار شکن به کار گیری کرد و صافی ها به رخ زمان ای و اساسی برنامه زمانی تمیز و سرویس گردند . دیگر فرایند گذشته را تکرار کنید خصوصا در مورد هواگیری بایستی دقت لازم صورت گیرد در نقطه نهایی کار هواگیری شیر انقطاع و وصل پس از فشار شکن باید بسته قیمت شیر فشار شکن گازی باشد . از طرف دیگر، اگرچه هرگونه ارتقاء فشار در بالادست نیروی اضطراری جهت بسته شدن شیر اساسی را افزایش می دهد، البته از طرف برعلیه همین نیرو از نحوه مسیر تعبیه شده به زیر دیافراگم حساس نیز وارد گردیده و بر بازشدگی شیر اثر می گذارد. به استدلال اینکه بیشتر مشکلات شیرهای فشارشکن ناشی از ورود بخار مرطوب و ذرات فلزی موجود در لوله ها می باشد، لذا می بایست یک از یک سپراتور (Separator) بخار به یار یک صافی مجهز به توری کوچک (100) در قبل از شیر فشارشکن بهره برد. در یک سیستم انتقال سیالات شیوه ی بسته شدن تجهیزات اسم برده شده به رخ سری و موازی می باشد که در مدل سری ، فشار آب در طی تعدادی تراز کمتر پیدا می کند در حالی که در نوع موازی برای تقابل کلیدی خطر از عمل افتادگی ، فشارشکن به کار برده می شود .

ایندکسر