اسید فرمیک یا به اصطلاح جوهر مورچه که روغن مورچه نیز به آن گفته میشود، یک مایع بدون رنگ میباشد و در دمای اتاق کلیدی بوی تند و زننده میباشد. فرمیک اسید (Formic acid) به شکل مایع بی رنگ، خورنده و سمی اهمیت رایحه تند می باشد که با نامهای جوهر مورچه و متانوئیک اسید نیز شناخته می شود. فرمیک اسید فقط کربوکسیلیک اسیدی می باشد که توان کمپانی در واکنشهای افزایشی به همراه آلکنها را دارد. همین ماده نسبت به دیگر مواد موثر، اثر گذاری بیشتری داشته و حشرات موذی دیگر را نیز از کلونی ها دور نگه می دارد. نصیب اکثر فرمیک اسید که جزیی از مواد شیمیایی صنعتی میباشد به تیتر متاع فرعی در ایجاد سایر ترکیبات شیمیایی، به ویژه اسید استیک ایجاد می شود البته مهم فرایند رو به رشد به کارگیری آن در مواد محافظ و آنتی باکتریال در غذای دام، امروزه در صنعت اعتنا ویژه ای به ساخت آن میشود. در اواخر ده سال 1960، مقادیر قابل توجهی به تیتر فرآورده جانبی تولید اسید استیک در دسترس قرار گرفت. قسمت اکثر فرمیک اسید به تیتر جنس فرعی در ساخت بقیه ترکیبات شیمیایی، به ویژه اسید استیک تولید میشود. اسید فرمیک می تواند به مونواکسید کربن و آب جزء‌جزء‌کردن شود و این عمل توسط حرارت دادن اتفاق می افتد. تماس پوست و دیده ها اهمیت همین اسید موجب سوختگی شیمیایی و جراحت جدی می شود. اسید فرمیک حیاتی فرمول شیمیایی HCOOH اهمیت تراکم مولکولی 46.03 , معادله یونش فرمیک اسید شیمی دوازدهم شماره کد میان الملل ( Cas Number ) آن 6-18-64 و شماره کد کاتالوگ اسید فرمیک روميل A9353 می باشد. بخش اعظم خاصیت فرمیک مثل خواص سایر اسیدهای کربوکسیلیک میباشد ولی آن نمیتواند آسیل کلرید ایجاد کند. اسید فرمیک بهخوبی مهم آب و بخش اعظم حلالهای آلی قطبی ترکیب میشود. فرمیک اسید یا این که متانوئیک اسید مایعی بیرنگ و خورنده اساسی بوی تند و تیز است که اهمیت آب و بسیاری از حلال های قطبی قابل امتزاج هست ولی در هیدروکربن ها فقط تا حدودی حل میشود. این شیوه همان روشی است که امروزه نیز گزینه استفاده قرار میگیرد.

ایندکسر