در واقع اشخاص مهم به کارگیری کودکان در فضای مجازی به نوعی در آینده چهره یی و پیشینه کودکان دخالت میکنند، در حالی که ما اذن نقض حریم خصوصی هیچ انسانی را نداریم؛ هویت پیش از تولد تولید می شود و پدر یا این که مادر بودن حقی را در همین آیتم ساخت نمیکند و چه بسا کلیدی دخالت در حریم این کودکان، فرزند خود را آیتم آزار هم قرار میدهند. این خانوادهها به عامل غفلت و عدم دوراندیشی از نیازهای طفل و تربیت صحیح آن و همینطور ناقص بودن قوانین حقوق نوپا در کشور، اجباری و بعضاً غیر تحمیلی عنوان کودکان فعالیت و پیامدها و آسیبهای ناشی از آن بازیگر نقش کودکی قشنگ در مطرب را توسعه میدهند. در کشوری که هنوز آن‌گاه از سالها حقوق و دستمزد نوپا کلیدی البته و اگرهایی مواجه هست و هر کس از آن برداشتهای متمایز دارد، بعد از آن چه انتظاری می رود که قوانین و دستمزد نوپا در فضای مجازی رعایت شود! او میخواهد دیگران روی او حساب کنند، از این رو چه بسا به کارهایی مانند سرقت مسلحانه، آتش زدن اموال مردم، و حتی قتل و آدم کسی اقدام نماید تا از همین منش حس آوازه طلبی را تأمین کند. درصورتیکه این رنگها را کلیدی هم مخلوط کنم، چه اتفاقی میافتد؟ در همین حوزه محدثه هاشمی، روانشناس نوباوه به خبرنگار خبرگزاری موج میگوید: دلیل این‌که به کودکان فعال در فضای مجازی، طفل عمل گفته میشود، همین است که در این حالت نوباوه و فرایند رشد روانی او تحت تأثیر قرار میگیرد، نوپا در هر سنی نیاز به مهر، محبت و دقت دارااست ولی هنگامی این توجه در قالب فضای مجازی بیشازحد شد، سبب به تربیت شخصی اساسی شخصیت تأیید طلب و اعتماد به نفس تحت می شود که حس می‌نماید بدون تأیید اعضا هیچ استعداد و توانمندی ندارد. علیاکبرزاده ادامه داد: برای کانون رویش فکری کودکان و نوجوانان افتخاریست که در میدان فیلم و کتاب در مجامع بینالمللی حضور دارد. به گزارش خدمت فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در نبرد ها، درصورتیکه نیروهای نظامی در برابر یکدیگر قرار بگیرند، مردم تلفات جانی و مالی آن را معمولی میدانند و عواطف آن ها جز برای مدتی کوتاه برانگیخته نمیشود. و ختم کلام اینکه متأسفانه به استدلال عدم اطلاعرسانی شبکه ملی و رسانهها و اقدامات فرهنگی تأثیرگذار، ازایندست اقدامات تخریبی ادامه خواهد داشت. به گفته کارشناسان، امروزه والدین به ادله سرخوردگیها، ترسها و عدم موفقیتهای که در زندگی فردی و اجتماعی تجربه کردند، بهنوعی به دنبال شکوفایی و برد فرزند خویش هستند و از هیچ اقدامی برای رسیدن به این مراد دریغ نمیکنند که بهرهکشی در فضای مجازی یکی از از پررنگترین آنهاست. متخصصان معتقدند که بازی در رویش صحیح مغز و هم شکوفایی قدرت خلاقیت و شکلگیری مهارتهای فیزیکی، عاطفی و شناختی نقش دوچندان مهمی دارد. اسباببازی نقشی با در زندگی بچه داشته و دارد. یک عدد از ابزارهای بسیار مهم که زندگی کودکان با آن معنا پیدا میکند و کلیه ما در دورههای نخستین زندگی دارای آن ارتباط برقرار میکردیم، اسباببازیست. به گزارش قدس آنلاین، و به نقل از ادارهکل روابطعمومی و کارها بینالملل کانون، مهدی علیاکبرزاده مدیرعامل کانون رویش فکری کودکان و نوجوانان درباره تأثیر اسباببازی در نظام تربیتی گفت: کسی نمیتواند در آموزشوپرورش فعالیت کند و از نیازهای کودک و نوجوان با خبر نباشد.

ایندکسر