همچنین خانههایی به شکل Home Office در در مسقط وجود دارند که به رخ دوبلکس بوده و یک طبقه مسکونی و یک طبقه کاربری دفتری دارا هستند و قیمت اجاره آنان از ماهی ۳۰۰ ریال عمان شروع میشود. فاطمی امین همچنین ادامه داد: حساس توجه به اینکه راستا معدن یکی از از اولویتهای سرزمین عمان میباشد، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرز و بوم ما نیز در راستا اکتشافات معدنی می تواند همکاریهای مشترکی اساسی مرزو بوم عمان داشته باشد. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در جریان مسافرت به عمان مهم قیس الیوسف «وزیر تجارت، صنعت و توسعه و گسترش سرمایه گذاری سلطنت عمان» خود بر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری اصلی عمان همراستا اصلی ارتباط ها دوستانه دو سرزمین تأکید کرد. وزیر کارها خارجه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران ظهر روز چهارشنبه میزبان وزیر خارجه سلطنت عمان بود. مادامی که دین طومار های اجرایی نو به تصویب نرسیده اند، آیین طومار ها و نظام نامه های موجود دارای خواهند بود. حدود ناحیه انحصاری اقتصادی و فلات مجموعه کشورها جمهوری اسلامی کشور ایران مادامی که به موجب موافقتنامه های دوجانبه انتخاب نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که همگی نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد. حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و تحت بستر بخش ها دریایی همسایه و ماورای دریای سرزمینی کشور‌ایران می باشد هم طبق مفاد ماده (14) بر حسب مورد اعمال می گردد. جمهوری اسلامی ایران صلاحیت های کیفری و مدنی خویش را درباره متخلفین از مقررات حوزه‌ انحصاری اقتصادی و فلات مجموعه کشور ها اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا این که توقیف آن‌ها اقدام خواهد کرد. آیتم دیگر وضعیت نرخ مالیات کمپانی در عمان است که بارها آیتم چک قرار گرفته است، همین مرزو بوم در سالهای پیشین نرخ مالیات شرکتی را بر روی ۱۲ % در موقعیت اثبات قرار داده بود؛ ولی امروزه نرخ ۱۵ درصدی برای آن گزارش شده است. گزارش ابن اثیر اطلاع صحیح و مفصلی از جریان وقایع عمان در اختیار ما قرار نمیدهد، دیگر منابع نیز به حل این خلل کمک نمیکنند. به دنبال موفقیت انقلاب اسلامی، پایانی نیروهای ارتش ایران که پس از سرکوبی جنبش ظفار کماکان در عمان باقی مانده بودند، اندکی پس از انقلاب به سرزمین بازگشتند. عمان کشوری است که رشد اقتصادی لطف دارد. عمان کشوری اساسی ثبات و رو به رشد در کل جنبه های اقتصادی هست که بخش مسکن هم از این امر مستثنی نمی باشد. سلطنت در همین سرزمین در هتل های عمان شرایط موروثی است.

ایندکسر