در اینبخش عکس و اسامی بازیگران سریال یوسف پیامبر را مرور میکنیم. یوسف چنین وانمود کرد که چنین میل دارااست او را نیز ببیند و بفهمد که مگر چه خصوصیتى دارااست که پدرش اختصاص به خودش دیتا است، لذا فرمان مى دهد که چنانچه بار دیگر به مصر آمدند بدون شک او را اهمیت خود بیاورند، آن گاه (براى همین که تشویقشان کند) احترامشان نموده بیش از بهایى که آورده بودند طعامشان بخشید و از ایشان عهدوپیمان و قول گرفت که اخوی را حتما بیاورند، آن گاه محرمانه به کارکنان دستور اعطا کرد تا قیمت و پول ایشان را در خرجین هایشان بگذارند تا وقتى برمى گردند محصول خویش را شناخته احتمالا مجدد برگردند. این که ضمیر ذکر شده را به یوسف برگردانیم، در نتیجه معنا چنین شود که: ابلیس یاد پروردگار یوسف را از دل او موفقیت و لا تراکم در نجات یافتن از زندان دست به دامن غیر آورد و به این جهت خداوند عقابش کرد و چندین سال دیگر در زندان بماند، همچنان که بعضى از مفسّران گفتهاند و چه بسا به داستان نیز نسبت دادهاند، احتمال ضعیفى است که کلیدی نص قرآن کریم ومهربان مخالفت دارد؛ چون صرف لحاظ از ستایشى که پروردگار متعال در همین سوره از آنجناب نموده، تصریح کرده که او از مخلصین بوده و هم تصریح کرده که مخلصین کسانى میباشند که شیطان در ایشان رخنه ندارد و اخلاص براى آفریدگار منجر آن نمی شود که انسان به سببهاى دیگر متوسل نشود؛ زیرا این از غایت درجه نادانى میباشد که آدمى توقّع داشته باشد که بهطور کلى اسباب را لغو بداند و مقاصد خویش را سوای منجر انجام دهد، بلکه تنها اخلاص منجر میگردد که انسان به سببهاى دیگر دلبستگى و اعتماد نداشته باشد. یوسف (علیهالسلام) پس از بدست گرفتن مقام خزانهداری، یک سال در اطراف پادشاه بود و به انجام وظیفه خویش میپرداخت، آن گاه به التماس یوسف، شاه امارت و ریاست کشور مصر را به او واگذار کرد. به همین استدلال خواستند هر چه زودتر او را بفروشند و خوش نداشتند که او را نزد خویش نگه دارند. یعقوب کـه همین رؤیای عظیم را می شنود، بـه او سفارش می نماید تا آنرا از برادران خویش نهفته کند. ـ «همّ» که همان قصد و عزم باشد، دربارة زلیخا، تصمیم جدی او بر کامجویی از یوسف بود؛ و «همّ» یوسف هم به عبارتی بود چنانچه همّی رخ میگرفت؛ در حالی که اخلاص درونی (برهان پروردگار) به دادش رسیده و به جلوگیری و نجات او منجر شده است. ولی ترجیح میدهم در کنار کارهای طنز، هر تعدادی وقت یک توشه فیلمهای جدی نیز بازی کنم زیرا هدف اول من از ورود به بازیگری، فعالیت در کلیه حوزهها بوده اما علاقهام به کمدی خیلی بیشتر از سایر ژانرهاست. شخصاً بازی در آثار کمدی را ترجیح می‌دهم البته از تجربه اثر ها جدی نیز استقبال میکنم. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط دارای کجا و نحوه استفاده از ویدیو آموزش بیمه دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر